Dynamiek en profiel van de arbeidsmarkt op Brussels Airport

Tine Vandekerkhove, Tim Goesaert & Ludo Struyven
Viona-Leerstoel Dynamiek van de Arbeidsmarkt - Rapport 2019
Rapport in het kader van de VIONA-leerstoel dynamiek van de arbeidsmarkt

Dit rapport in het kader van de VIONA-leerstoel arbeidsmarktdynamiek bouwt verder op de inzichten over de luchthaventewerkstelling gepresenteerd in het Trendrapport ‘Directe tewerkstelling op Brussels Airport’ in samenwerking met Aviato, het tewerkstellingscentrum van Brussels Airport. Hierin worden de kenmerken van de totale tewerkstelling op de luchthaven bekeken en wordt een diepere blik op het profiel van jobs en aanwervingen geworpen. Daarnaast komt ook de relatie tussen beide fenomenen aan bod, meer bepaald gaan we na in welke mate het profiel van de totale tewerkstelling (stock) wordt bestendigd door de instroom (flow).

Het eerste deel van deze paper licht de gevolgde methodologie toe voor het in kaart brengen van de directe tewerkstelling op Brussels Airport Zaventem. Deze methodologie sluit maximaal aan bij de methode die ontwikkeld werd door de Nationale Bank van België. Vervolgens schetsen we een totaalbeeld van de tewerkstelling op de luchthaven, waarmee we kort de resultaten van de arbeidsmarktstudie overlopen. Het laatste deel is gewijd aan een vergelijking van het profiel van de totale tewerkstelling en het profiel van de aanwervingen op de luchthaven. Dit doen we met behulp van reeds bestudeerde maar ook extra verzamelde job- en werknemerskenmerken.

Zowel het profiel van de aanwervingen als het profiel van de totale tewerkstelling op de luchthaven wijkt af van het gemiddelde Vlaamse beeld. We zien dat zowel de tewerkstelling als de aanwervingen erg mannelijk en voltijds gericht zijn. Verder is er een overwicht aan bediendenfuncties en worden de jobs vooral ingevuld door de middengroep 25-34 jaar. Wat ook opvalt is dat er op de luchthaven, meer dan op Vlaams niveau, een groot aandeel werknemers aan de slag is met een vreemde origine (vooral EU15). Deze zijn voor het grootste deel afkomstig uit Brussel en worden in hoge mate in de horeca tewerkgesteld. De verhouding van de verschillende opleidingsniveaus op de luchthaven vertoont tot slot weinig verschil met die op de Vlaamse arbeidsmarkt, al zien we een groter aandeel laagopgeleide werknemers gemiddeld in Vlaanderen dan op de luchthaven. Deze paper bevestigt dus
het atypisch karakter van de tewerkstelling en de aanwervingen op Brussels Airport in vergelijking met de Vlaams arbeidsmarkt als geheel. 

download icon

Lees de studie hier.