Sectorale en regionale dynamiek van de Belgische arbeidsmarkt

Tim Goesaert, Ludo Struyven
Review 2016/1
Nieuwe inzichten op basis van DynaM

De Belgische arbeidsmarkt bouwt aan een voorzichtig herstel. Na twee jaren van krimp zien we voor de periode 2013 tot 2015 opnieuw een toename in de tewerkstelling. Het herstel is in grote mate gedreven door een toename in uitzendarbeid, wat aangeeft dat werkgevers nog voorzichtig zijn met aanwervingen. Ook bij werknemers is er sprake van enige voorzichtigheid: de werknemersdynamiek is eerder laag en het percentage van blijvers in een onderneming blijft hoog.

De dynamiek bij starters is beperkt, zowel wat het aantal nieuwe ondernemingen als de jobcreatie betreft. Meer dan vier vijfde van deze jobcreatie ligt bij bestaande ondernemingen. De startersgraad, het aantal starters ten opzichte van het totaal aantal actieve werkgevers, is in 2013/2014 maar zeer licht gestegen ten opzichte van de voorgaande periode. Het aandeel van de startende ondernemingen in de jobcreatie is gezakt tot het laagste peil in de periode 2005-2014.

Dit herstel verbergt belangrijke sectorale verschillen. Terwijl de totale werkgelegenheid in de secundaire sector afneemt, zien we binnen de dienstensectoren (tertiair en quartair) net een toename in de tewerkstelling. De belangrijkste componenten binnen dit herstel zijn de uitzendarbeid, de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening. Binnen de financiële dienstverlening en de post- en telecommunicatiesector is er dan weer sprake van een krimp in tewerkstelling. De industrie gaat in zijn geheel achteruit. Onder meer in de bouwnijverheid is er een sterke terugval in werkgelegenheid, met ongeveer 6 800 jobs Toch zijn er enkele sectoren waar de werkgelegenheid toeneemt, zoals de farmaceutische sector.

Ook regionaal kan men verschillende evoluties observeren. Zo is er een toename in tewerkstelling bij werkgevers die uniek actief zijn in het Brussels en Vlaams Gewest, en een lichte krimp bij uniek Waalse ondernemingen. De groei in de farmaceutische sector is dan weer in hoofdzaak toe te schrijven aan werkgevers actief in het Waals Gewest, terwijl de toename in arbeidsplaatsen in de landbouw een Vlaams fenomeen is. De impact van de secundaire sector is in het Brussels Gewest eerder beperkt. De grootste groei wordt er gerealiseerd in administratieve, zakelijke en gespecialiseerde diensten.

download icon

DynaM Review 2016/1

Goesaert, Tim, & Struyven, Ludo. (2016). Sectorale en regionale dynamiek van de Belgische arbeidsmarkt: Nieuwe inzichten op basis van de DynaM release 2015. HIVA; Leuven.