Arbeidsdynamiek van jobs, werknemers en jobveranderingen in 10 trends

Tim Goesaert, Ludo Struyven, Karen Huysmans, Thomas Boogaerts, Peter Vets
Release Q2 2023
Dynam-Reg Release Q2 2022-2023

Zoals elk jaar is de job- en werknemersdynamiek vele malen groter dan het netto-cijfer, het topje van de ijsberg, laat vermoeden. Tussen 2022 en 2023 (per 30 juni van elk jaar) blijven er netto jobs bijkomen, al is dit aantal sterk gedaald t.o.v. het vorige jaar. Dit ten gevolge van een combinatie van minder aanwervingen en meer exits bij werkgevers. Dat patroon vinden we in de meeste sectoren terug. We lichten hieronder al 2 trends uit.

Trend 4: Werknemersdynamiek blijft op hoog niveau in Q2 2022-2023

De pandemie is even snel verdwenen dan zij gekomen is, als we kijken naar de grootte van de werknemersstromen in en uit bedrijven of organisaties op de arbeidsmarkt in ons land. Niet enkel tijdens corona maar ook na corona (met polycrisis, permacrisis) blijft de impact van de schok beperkt, mede dank zij de automatische stabilisatoren (tijdelijke werkloosheid, en andere).

Trend 7: De job-naar-job transities houden stand in Q2 2022-2023; de uitstroom richting niet-loondienst (i.e. werkzoekend, niet-beroepsactief of zelfstandig) neemt tegelijkertijd een hoge vlucht

Job-naar-job transities blijven op een hoog peil, ook na de post-corona piek. Tegelijk zijn ook de exits bij werkgevers nog nooit zo hoog opgelopen. Wat meer is: nooit eerder blijken zoveel uitgestroomde werknemers niet (onmiddellijk) bij een nieuwe werkgever van start te gaan. Een deel van hen ging op (vervroegd) pensioen, belandde in de arbeidsongeschiktheid of is nog op zoek naar een andere baan.

In totaal stroomden er 405 320 loontrekkenden uit richting niet-loondienst (d.iwerkzoekend, inactief of zelfstandig), dit zijn er 34 300 meer dan het vorige jaar. Los van het beperkte aandeel dat met (vervroegd) pensioen gaat, schuilt hier een omvangrijke arbeidsreserve met recente werkervaring, die dreigt te verdwijnen door de achterdeur van de arbeidsmarkt.

De analyse is gebaseerd op de volledige populatie van werkgevers en werknemers bij de RSZ, gecorrigeerd voor schijnbare veranderingen in de tewerkstelling ten gevolge van overnames of fusies van ondernemingen.

Geïnteresseerd in alle trends?

download icon

Lees hier de Release.

Gerelateerde cijfers

Gerelateerde cijfers intro tekst

Regionale toename en afname

Regionale instroom en uitstroom

Werkgevers volgens jobcreatie en -destructie

Referentiegegevens: totaal aantal arbeidsplaatsen