Dynam Corona Flash

De impact van de huidige coronacrisis op de Belgische arbeidsmarkt is groot en zal zich mogelijk lang laten voelen. Bovendien verschilt de intensiteit van de schok veroorzaakt door de corona-maatregelen sterk al naargelang de sector. In de nieuwe Corona Flashes werpen we op regelmatige wijze een blik op de sectorale impact van de coronacrisis in relatie tot de dynamiek in de sector.

Corona Flash 11

De coronamaatregelen tijdens de opeenvolgende coronagolven zetten de tewerkstelling in de horecasector onder nooit geziene druk. Van een teveel aan werknemers evolueerde de sector binnen de kortste keren naar een tekort. Meer werknemers dan precorona, vooral zij in de flexibele schil, verlieten de sector. Deze ex-horecawerknemers zijn voor een groot richting niet-werk of zelfstandige arbeid uitgestroomd. Maar, ook een groter aandeel dan voor de crisis vond de weg naar andere sectoren als de gezondheidszorg en de retail. Lees hier meer:


Corona Flash 10

De inzet van tijdelijke werkloosheid verschilt over de gewesten. Dat is niet enkel zo voor de regionale arbeidsmarkten als geheel. Ook binnen eenzelfde sector zijn verschillende patronen zichtbaar. Werkgevers in het Vlaams Gewest blijken tijdelijke werkloosheid meer te spreiden over hun werknemers. Het gemiddeld aantal dagen tijdelijke werkloosheid ligt dan weer hoger in sectoren in het Brussels en Waals Gewest. Lees hier meer:


Corona Flash 9

Hoewel bedoeld als tijdelijke steunmaatregel, gaat tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht al een jaar lang ongewijzigd mee, met uitzondering van de maand september 2020. De inzet van het stelsel kent algemeen een U-vormig patroon, waarbij tijdelijke werkloosheid piekt in april, dan een daling inzet richting september, en van november tot februari opnieuw piekt. Al zijn de bewegingen voor enkele sectoren veel meer uitgesproken. Lees hier meer: 


Corona Flash 8

Of het nu gaat om de tewerkstelling of de werkloosheid, dankzij tijdelijke werkloosheid vertaalt de crisis zich op het eerste gezicht niet in een schoksgewijze evolutie. Toch vertellen deze netto-cijfers niet het volledige verhaal. In deze flash bekijken we de onderliggende stromen, van werk en werkloosheid. Door de crisis zetten werkgevers een rem op hun aanwervingen. Daardoor krijgen ook werkzoekenden minder kansen om een nieuwe job te vinden. Lees hier meer:


Corona Flash 7

Ondanks de afname van de inzet van tijdelijke werkloosheid in de zomermaanden, zien we vanaf oktober opnieuw een stijging. Deze wordt geïnitieerd door de sluiting van de horeca en de nieuwe 'zachte' lockdown vanaf 2 november. Deze toename is niet in elke sector, en niet in even grote mate zichtbaar. Lees hier meer:


Corona Flash 6

Het gebruik van tijdelijke werkloosheid kent een zomers intermezzo. Het aantal personen neemt af, maar blijft hangen op eenzelfde gemiddeld aantal dagen per persoon. We zien verder een concentratie van de inzet van tijdelijke werkloosheid in enkele sectoren. Het betreffen zowel 'nieuwe' coronasectoren als 'klassieke' crisissectoren. Het beeld per gewest is erg afhankelijk van de gekozen indicator. Lees hier meer:


Corona Flash 5

In heel wat sectoren evolueert tijdelijke werkloosheid in juni naar een systeem van tijdelijke werktijdverkorting. Hierbij blijft een groot aantal werknemers voor een beperkter aantal dagen gebruik maken van tijdelijke werkloosheid. In sectoren die ook in juni weinig perspectief kregen (de luchtvaart of kunst- en eventsector) blijven de corona-beperkingen hun schaduw werpen: de daling van het aandeel tijdelijk werklozen ten opzichte van de totale loontrekkende tewerkstelling blijft er beperkt. Lees hier meer:


Corona Flash 4

Via de datakoppeling RVA-RSZ-KSZ zijn sinds kort (zo goed als volledige) gegevens over tijdelijke werkloosheid in de maand mei beschikbaar. Daardoor wordt het mogelijk te kijken naar de sectorale dynamiek inzake het gebruik van tijdelijke werkloosheid van maart over april tot mei. De maatstaf van het volume tijdelijke werkloosheid in aantal dagen blijkt hiervoor relevanter dan een focus op het aantal tijdelijk werklozen uitgedrukt in arbeidsplaatsen. Lees hier meer:


Corona Flash 3

De coronacrisis laat zich in de sector van de luchtvaart sterk voelen. Zo is de luchtvaartsector één van de grootste gebruikers van het systeem van tijdelijke werkloosheid. Met het faillissement van Swissport moeten bovendien meer dan 1 400 werknemers op zoek naar een nieuwe job. Lees hier meer:


Corona Flash 2

De land- en tuinbouw kent, ten gevolge van de coronacrisis, als één van de enige sectoren geen vermindering van het werk maar net een tekort aan arbeidskrachten. Lees hier meer:


Corona flash 1

Door de verplichte sluiting van de handelsector non-food werden heel wat werknemers geraakt. Vorige crises tonen echter dat deze sector het vermogen heeft om snel te herstellen, eens aan de randvoorwaarden voldaan. Lees hier meer: